Men ủ phân hữu cơ

Men vi sinh ủ phân hữu cơ

VBIO-2
Liên hệ: 0969648859

Dùng ủ phân gia cầm và gia súc, chất thải nông nghiệp, rác thải hữu cơ, bùn thải, chất thải đô thị...