Xử lý nước thải

Men vi sinh xử lý nước thải

VBIO-3
Liên hệ: 0969648859

Xử lý nước thải chăn nuôi, nước thải đô thị, nước thải công nghiệp

Oxit sắt Fe2O3 khử lưu huỳnh Hydro sunfua - vật liệu hấp thụ lưu huỳnh trong biogas

Fe2O3
Liên hệ: 0969648859

Oxit sắt Fe2O3 khử lưu huỳnh (Hydro sunfua) Oxit sắt là chất xúc tác khử lưu huỳnh H2S trong khí biogas, công nghiệp,...